ĐẠI LAM SƠN

EN
CÔNG TY TNHH ĐẠI LAM SƠN

Hồ sơ pháp lý

Lập cam kết bảo vệ môi trường

Lập cam kết bảo vệ môi trường

Ban hành kèm theo Thông tư số 26/2011/TT-BTNMT ngày 18 tháng 7 năm 2011 của Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 29/2011/NĐ-CP ngày 18 tháng 4 năm 2011 của Chính phủ quy định về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường, cam kết bảo vệ môi trường

Xem thêm

Lập đề án bảo vệ môi trường

Lập đề án bảo vệ môi trường

Quy định về lập, thẩm định, phê duyệt và kiểm tra,xác nhận việc thực hiện đề án bảo vệ môi trường chi tiết; lập và đăng ký đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Xem thêm

Lập báo cáo giám sát môi trường

Lập báo cáo giám sát môi trường

Doanh nghiệp tự so sánh kết quả phân tích nước thải tại các vị trí NT1, NT2,… so với nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải (Cmax) theo quy chuẩn nước thải tương ứng, nhận xét kết quả đạt hoặc không đạt so với quy chuẩn (nếu kết quả không đạt, ghi số lần vượt tiêu chuẩn).

Xem thêm

Lập báo cáo tác động môi trường

Lập báo cáo tác động môi trường

Các dự án đầu tư trong nước, liên doanh, hợp tác kinh doanh với nước ngoài, đầu tư 100% vốn nước ngoài và các dạng đầu tư khác (gọi chung là dự án đầu tư) thực hiện trên lãnh thổ Việt Nam đều phải tuân thủ các quy định trong Thông tư này về lĩnh vực bảo vệ môi trường

Xem thêm

Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn

Xem thêm

Quy định quản lý chất thải nguy hại

Quy định quản lý chất thải nguy hại

Theo quy định tại Điều 83, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị

Xem thêm

Đối tác khách hàng
logo 9
logo 8
logo 4
logo 3
logo 2
logo 1
logo 7
logo 6

Hotline

Img