Shipping in Korea

VN
DAI LAM SON CO.,LTD

Legal records

Một số quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Một số quy định về quản lý chất thải rắn sinh hoạt

Chất thải rắn sinh hoạt phát sinh từ hộ gia đình, cá nhân được phân loại theo nguyên tắc như sau: Chất thải rắn có khả năng tái sử dụng, tái chế; chất thải thực phẩm; chất thải rắn

View more

THÔNG TIN QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

THÔNG TIN QUẢN LÝ CHẤT THẢI NGUY HẠI

Theo quy định tại Điều 83, Luật Bảo vệ Môi trường năm 2020, chủ nguồn thải chất thải nguy hại có trách nhiệm khai báo khối lượng, loại chất thải nguy hại trong hồ sơ đề nghị

View more

Partners customers

Hotline

Img